STATUT
Uczniowskiego Klubu Sportowego  MDK Gdynia


Rozdział I
Nazwa, teren działania, charakter prawny

§ 1

Uczniowski   Klub   Sportowy   MDK   Gdynia   zwany   dalej   „Klubem”   jest   dobrowolnym, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem mającym na celu rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej, a w szczególności popularyzację sportu szachy wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Klub   jest   stowarzyszeniem   zrzeszającym:   uczniów,  rodziców   uczniów,   nauczycieli i sympatyków.

§ 2

1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą klubu jest miasto Gdynia.

§ 3

Klub jest uczniowskim klubem sportowym w rozumieniu art. 4 Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.

§ 4

Klub działa zgodnie z ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r., ustawą – Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r.  oraz niniejszym statutem.

§ 5

Klub nie prowadzi działalności gospodarczej, posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdyni.

§ 6

Klub może być członkiem regionalnych i ogólnokrajowych związków sportowych.

§ 7

Klub może posiadać i używać własnych pieczęci, godła, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozdział II.
Cel i środki działania

§ 8

Celem Klubu jest:

 1. rozwijanie różnych form sportu, ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny szachy,
 2. kształtowanie   pozytywnych   cech   charakteru   i   osobowości   w   środowisku   dzieci, młodzieży i dorosłych,  jak również tworzenie dogodnych warunków w tym zakresie,
 3. integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie swego działania,
 4. prowadzenie działalności w sferze kultury fizycznej, w dziedzinie rekreacji i rehabilitacji ruchowej.

§ 9

Klub realizuje swoje cele w szczególności przez:

 1. organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i zajęć sportowych,
 2. prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży,
 3. organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
 4. uczestnictwo w imprezach sportowych,
 5. upowszechnianie uprawiania dyscyplin sportowych,
 6. organizowanie i uczestnictwo w różnego rodzaju sekcjach i zespołach o charakterze sportowym, rekreacyjnym i turystycznym,
 7. organizowanie i uczestnictwo w zlotach, festynach, turniejach, konkursach oraz innych masowych imprezach w sferze kultury fizycznej,
 8. organizację i prowadzenie obozów sportowo-rekreacyjnych,
 9. prowadzenie kursów i szkoleń dla instruktorów i sędziów
 10. podejmowanie innych przedsięwzięć jakie okażą się celowe dla realizacji działalności statutowej.

§ 10

 1. Działalność, o której mowa w §8 i §9 może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako odpłatna. Decyzję w powyższej sprawie podejmuje każdorazowo Zarząd Klubu.
 2. Dochód z odpłatnej działalność Klubu służy wyłącznie realizacji celów statutowych określonych w §8 i §9.

§ 11

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z Dyrektorem Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni oraz z zadeklarowanymi członkami Klubu.

§ 12

 1. Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców zawodników.
 2. Do prowadzenia swych spraw Klub może zatrudnić pracownika.


Rozdział III
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

§ 13

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych;
 2. członków wspierających

§ 14

 1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie, rodzice i nauczyciele, oraz sympatycy, którzy złożą pisemną deklarację, zapłacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu. 
 2. Małoletni mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.
 3. Członkami   wspierającymi   Klubu   mogą   być   osoby   fizyczne   i   osoby   prawne,   które popierają cele klubu, zostaną przyjęte przez Zarząd oraz zadeklarują pomoc materialną lub finansową dla klubu.

§ 15

 1. Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo uczestniczyć w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.
 2. Członkowie wspierający Klubu mają prawo do uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swych przedstawicieli w Walnych Zebraniach Klubu z głosem doradczym.
 3. Wszyscy członkowie Klubu mają prawo do:
  1) zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu;
  2) uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez Klub;
  3) korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określanych przez Zarząd;
  4) korzystania z innych uprawnień na zasadach określanych przez Zarząd.

§ 16

Wszyscy członkowie Klubu obowiązani są:

 1. troszczyć się o dobro i rozwój Klubu;
 2. dbać o sprzęt i urządzenia Klubu
 3. brać czynny udział w działalności Klubu;
 4. przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Klubu;
 5. płacić składki na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Członków Klubu;
 6. godnie reprezentować barwy Klubu

§ 17

 1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
  1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
  2) skreślenia z listy członków w przypadkach określonych w punkcie 2 tego paragrafu
  3) rozwiązania Klubu.
 2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu może nastąpić w przypadku:
  1) umyślnego naruszenia postanowień statutu,
  2) nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 6 miesięcy,
  3) działania na szkodę Klubu,
  4) zalegania z płatnością składek członkowskich przez okres 6 miesięcy,
  5) śmierci.
 3. Uchwałę o skreśleniu z listy członków Klubu podejmuje Zarząd Klubu. Od uchwały tej członek może się odwołać do Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od dnia jej doręczenia wraz z uzasadnieniem.

 

Rozdział IV.
Władze Klubu oraz ich organizacja

§ 18

 1. Władzami Klubu są:
  1) Walne Zebranie Członków,
  2) Zarząd
  3) Komisja Rewizyjna
 2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.
 3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym, chyba, że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu tajnym.
 4. W razie, gdy skład władz Klubu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.


§ 19

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.
 2. Do uprawnień Walnego Zebrania Członków Klubu należy w szczególności:
  1) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu;
  2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium za okres objęty sprawozdaniem;
  3) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  4) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w wypadku przewidzianym w § 14 ust.3;
  5) uchwalanie statutu i dokonywanie jego zmian;
  6) określanie wysokości składki członkowskiej oraz trybu jej uiszczania;
  7) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji;
  8) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku;
  9) rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu, lub takich dla których statut nie ustala właściwości innych władz Klubu.

§ 20

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków- Sprawozdawcze   zwoływane jest przez Zarząd raz w roku jednak nie później jak do dnia 30 czerwca każdego roku. 
 2. Walne Zebranie Członków Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd co cztery lata. 
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd :
  1) z własnej inicjatywy;
  2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3) na wniosek 1/3 liczby członków Klubu.
 4. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania Członków , o którym mowa w ust. 1 lub 2 w ciągu 30 dni od upływu terminu, albo nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2 i 3 Walne Zebranie Członków może być zwołane przez Komisję Rewizyjną. 
 5. Organ zwołujący Walne Zebranie Członków powinien powiadomić na piśmie o terminie i proponowanym porządku obrad nie później niż 7 dni przed tym terminem. Możliwe jest też powiadomienie o Walnym Zebraniu w powyższym  terminie  za pomocą poczty elektronicznej tych członków Klubu, którzy uprzednio wyrazili na to pisemną zgodę oraz zadeklarowali konkretny adres email dla przesyłania zawiadomień.  Dla skuteczności doręczenia zawiadomienia drogą elektroniczną   niezbędne jest uzyskanie zwrotnego potwierdzenia odbioru wiadomości.
 6. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub rozszerzony.

§ 21

 1. Walne Zebranie Członków jest prawomocne:
  1) w pierwszym terminie gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa liczby członków;
  2) w drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
 2. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.
 3. Uchwały w sprawie zmian w statucie i rozwiązania Klubu mogą być podjęte tylko wtedy, gdy w Walnym Zebraniu Członków bierze udział co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania i gdy sprawy te są umieszczone w porządku obrad.

§ 22

 1. Zarząd Klubu składa się z 3 do 7 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
 2. W skład Zarządu  wchodzą: Prezes, Sekretarz i Skarbnik.  Zarząd  konstytuuje  się na pierwszym po jego wyborze posiedzeniu.
 3. Liczbę członków Zarządu określa uchwała Walnego Zebrania Członków. Jeśli Walne Zebranie Członków postanowi, że Zarząd będzie reprezentowany przez więcej niż trzy osoby określenie pozostałych funkcji leży w kompetencji Zarządu.
 4. Wybór oraz podział funkcji pierwszego Zarządu jest dokonywany na zebraniu założycielskim Klubu.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 6. Zasady zwoływania posiedzeń oraz pracy Zarządu określa regulamin zatwierdzony przez tę władzę.
 7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków w tym Prezesa lub Sekretarza. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
 8. W okresie między posiedzeniami Zarządu Prezes kieruje bieżącą działalnością Klubu. W razie jego nieobecności zastępuje go Sekretarz. Prezes pełni również funkcję pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników Klubu.

§ 23

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie działalnością Klubu,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 3. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, w tym również zmiana treści deklaracji członkowskich zgodnie z uzasadnionymi potrzebami, z wyjątkiem elementów zastrzeżonych Statutem do właściwości Walnego Zebrania Członków
  Klubu.
 4. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
 5. składanie sprawozdań z działalności Klubu,
 6. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu,
 7. reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
 8. powoływanie i rozwiązywanie komisji  problemowych.

§ 24

 1. Komisja Rewizyjna jest organem nadzorczym Klubu powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków w tym z przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza.
 3. Skład pierwszej Komisji Rewizyjnej wybierany jest na zebraniu założycielskim.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Klubu.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Klubu.
 6. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę władzę.

§ 25

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Klubu pod względem celowości, prawidłowości i zgodności z obowiązującymi przepisami, postanowieniami statutu oraz uchwałami Walnego Zebrania,
 2. prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,
 3. zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym w statucie,
 4. składanie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu bądź w stosunku do każdego z członków oddzielnie,
 5. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 26

 1. Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
  1) upływu kadencji, przy czym za datę upływu kadencji uważa się datę złożenia sprawozdania;
  2) ustania członkostwa w Klubie;
  3) zrzeczenia się udziału w tych organach;
  4) odwołania przez Walne Zebranie Członków.


Rozdział V.
Majątek i fundusze

§ 27

 1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Majątek ten przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.
 3. Środki finansowe na realizację zadań statutowych Klub uzyskuje z:
  1) składek członkowskich
  2) darowizn, zapisów i spadków,
  3) dotacji z organów rządowych i samorządu terytorialnego,
  4) majątku Klubu,
  5) ofiarności publicznej,
  6) oraz innych źródeł.

§ 28


Klub nie może:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do członków Klubu, członków organów Klubu, pracowników Klubu oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
 2. przekazywać swego majątku na rzecz członków Klubu, członków organów Klubu lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywać swego majątku na rzecz członków Klubu, członków organów Klubu lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu,
 4. dokonywać zakupu na szczególnych  zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie organów Klubu lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.


§ 29

 1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej Klub może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 2. Dla ważności oświadczeń w zakresie reprezentowania Klubu oraz zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Klubu wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.


Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu.

§ 30

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu przez Walne Zebranie Członków wymaga większości dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Klubu.
 3. Jeżeli uchwała o której mowa w ust. 2 nie stanowi inaczej, likwidatorami Klubu są Prezes i Sekretarz Zarządu Klubu.organizowanie i uczestnictwo w różnego rodzaju sekcjach i zespołach o charakterze
  sportowym, rekreacyjnym i turystycznym,
Joomla templates by a4joomla